Het Spectrum: een Gezonde School
Het bevorderen van de gezondheid van kinderen en jongeren heeft voordelen. Jong geleerd is immers oud gedaan. Bij kinderen en jongeren wordt een belangrijke basis gelegd voor de toekomstige (on)gezondheid. Een deel van de gezondheidsproblemen op volwassen leeftijd is al in de jeugd te voorkomen, of uit te stellen, door gezond gedrag te stimuleren.
Het Spectrum wil een basisschool zijn waar wij proberen de kinderen zoveel mogelijk te leren en waar de kinderen met plezier naar toe gaan. Het welbevinden van het kind staat hierbij centraal. Samenspraak met ouders is belangrijk, want bij dit alles speelt u een belangrijke informatieve en stimulerende rol.
Onze school heeft het vignet  Gezonde School ten  aanzien van het thema Welbevinden en sociale veiligheid. Gezonde School is geen project of activiteit maar een werkwijze die planmatig en structureel wordt neergezet binnen school. Deze aanpak ondersteunt school om bij te dragen aan een goede gezondheid en gezonde leefstijl van leerlingen en medewerkers. Er zijn verschillende thema’s waarop een school een Gezonde School kan worden. Het Spectrum heeft zich eerst gericht op Welbevinden en Sociale Veiligheid maar wil zeker in de toekomst ook met andere thema’s zoals Voeding en Bewegen en Sport aan de slag volgens de Gezonde School aanpak.
Vier pijlers waarop structureel activiteiten plaatsvinden:
 1. Lessen
  De Kanjertraining wordt uitgevoerd op school, het hele team wordt getraind van af schooljaar 2016-2017 en het geleerde wordt direct toegepast in de lessen. Tijdens de Kanjertraining leren de kinderen positief te denken over zichzelf en de ander. Door het werken met de Kanjertraining ontwikkelen we een goed sociaal klimaat in de groep. Hiermee streven wij naar vertrouwen in jezelf, respect voor elkaar en betrokkenheid bij de ander. Het blijkt dat veel kinderen na het volgen van de kanjertraining zich beter kunnen concentreren en betere leerresultaten behalen. Ook aan het gedrag van de leerlingen onderling merken we dat de lessen aanslaan. Door jaarlijkse trainingen bieden wij de basis voor een prettig leefklimaat. Op onze school is geen ruimte voor discriminatie en pesten.
 2. Signaleren
  Activiteiten die school op deze pijler uitvoert zijn o.a. het afnemen vragenlijsten in elk leerjaar en gezondheidsonderzoeken door de JGZ in leerjaar 2 en 5. Er is een vertrouwenspersoon voor leerlingen, ouders en leerkrachten. School wil zich inspannen om elk kind zich fijn te laten voelen en veilig te laten zijn op school en te herkennen als dit anders is. Om dit goed te doen zijn ook alle ouders nodig.
 3. Omgeving
  Onze school is zodanig ingericht dat het een prettig leerklimaat van kinderen en medewerkers bevordert. Het groene schoolplein zorgt dat kinderen uitgedaagd worden tot bewegen waardoor de meeste kinderen zich lekker en fit voelen.
 4. Beleid
  Het Spectrum heeft afspraken, regels en protocollen over het Welbevinden en Sociale Veiligheid van de leerlingen. Deze zijn terug te vinden in de schoolgids en protocollen als veiligheidsplan en schoolbeleidsplan zijn na overleg met de directie in te zien c.q. op te vragen.
Als kinderen niet gezond zijn en niet lekker in hun vel zitten komt er geen kennis binnen.
Een Gezonde School vraagt van ieder op en om school inspanning; schoolpersoneel, kinderen, ouders en buurtbewoners.
Zijn er tips, vragen of ideeen in relatie tot een Gezonde School, stop ze dan in de ‘Gezonde School’ brievenbus in de centrale hal!