Dyslexie
Afbeeldingsresultaat voor dyslexie afbeeldingen
Dyslexie kan pas worden vastgesteld na ± 1 ½ jaar leesonderwijs! Dit betekent dat een dyslexieonderzoek pas in groep 4 kan plaatsvinden. In de periode daaraan voorafgaand kunnen we wel spreken over een vermoeden dat uw kind waarschijnlijk dyslectisch is maar we kunnen en mogen dit nog niet officieel vaststellen.

We zijn vanaf het moment dat het kind naar school gaat alert op een evt. vermoeden van dyslexie. Vandaar dat we op het entreeformulier al gevraagd hebben of er in de familie evt. sprake is van dyslexie. De leerkrachten van de groepen 1/2 zijn bekend met de signalen die kunnen duiden op een vermoeden van dyslexie. Evt. vullen zij een risicosignalering in. Bij de overdracht naar groep 3 wordt dit doorgegeven aan de groepsleerkracht van deze groep.

Vanaf de start van het leesonderwijs (groep 3) worden de kinderen nauwlettend gevolgd. Wanneer kinderen achter dreigen te geraken, zetten we meteen extra begeleiding en ondersteuning in. Voor kinderen die aan deze (extra) ondersteuning niet genoeg hebben, werken we met een speciaal begeleidingsprogramma genaamd “Connect” lezen. Dit is een intensieve begeleiding in een kleine groep (3 à 4 kinderen). Afhankelijk van de vorderingen van het kind wordt deze begeleiding voortgezet in tweede helft groep 3 en groep 4.

In groep 4 en/of begin groep 5 kunnen we een goede inschatting maken of een kind een dusdanige ernstige vorm van dyslexie heeft dat het voor vergoeding vanuit de ziektekosten verzekeraar in aanmerking komt. Wij zijn dan in staat om de gegevens die nodig zijn aan te leveren. Onderzoek vindt echter door externen buiten school plaats.

Voor kinderen die wel enige mate van dyslexie laten zien, maar niet ernstig genoeg voor onderzoek en begeleiding vanuit de ziektekostenverzekeraar, zal de school alléén onderzoek voorstellen en bekostigen indien wij handelingsverlegen raken. Dit betekent dat we niet meer weten op welke wijze we dit kind het beste kunnen begeleiden. In het algemeen geldt ook dat voor deze groep kinderen de begeleiding nauwelijks verschilt van de groep waarin dit wel officieel is vastgesteld! Voor een goede begeleiding op school heeft het officieel vaststellen geen meerwaarde. Indien ouders besluiten om het kind toch (op eigen rekening) te laten onderzoeken, zijn wij wel bereid om aan dit onderzoek mee te werken door het aanleveren van gegevens uit ons leerlingvolgsysteem.

Vanaf groep 4 wordt naast het oefenen van het lezen/spelling ook afspraken gemaakt over eventuele compensatie. Minder lesstof, extra ondersteuning, gebruik van hulpmiddelen, etc.  Denk hierbij ook aan Kurzweil. 
Kurzweil is de beste compenserende software voor lees- en schrijfproblemen zoals dyslexie. Kurzweil heft belemmeringen op die worden ervaren bij teksten lezen, schrijven en begrijpen. Daardoor kunnen leerlingen sneller werken en op hun eigen niveau presteren. Kurzweil groeit mee van de basisschool tot aan de het afronden van de studie.  Kinderen waarbij dyslexie is vastgesteld werken met dit computerprogramma op hun eigen laptop. Zij hebben een laptop van thuis, waarop de school deze software programmeerd, zodat de kinderen er zowel op school als thuis mee kunnen werken. 

Dyslexie kan zich voordoen in het lezen, maar ook in spelling. Wanneer een kind dyslectisch is kan het ook zo zijn dat hij of zij ook moeite heeft met automatiseren bij rekenen of lesstof uit het hoofd leren. 

Dyslexie kan niet worden genezen. Acceptatie dat het kind deze belemmering met zich meedraagt en daardoor de ontwikkeling van het lezen bij het kind trager verloopt dan bij klasgenoten is ernorm belangrijk. 
Kinderen met dyslexie moeten veel oefenen zonder dat zij het plezier in het lezen verliezen. Ondanks veel inspanning/oefening gaan zij maar met kleine stapjes vooruit en soms zelfs achteruit. Echter zonder oefening zou de vooruitgang nog veel minder zijn!
Het blijft dus belangrijk om te blijven oefenen en veel te lezen. 

Sommige kinderen leren zichzelf een bepaalde strategie aan om met deze problematiek om te gaan en tonen in de basisschoolperiode dan ook niet de signalen waarmee dyslexie vastgesteld kan en mag worden.  Bij deze kinderen blijkt dan ook pas bij het leren van vreemde talen in het voortgezet onderwijs dat hier sprake kan zijn van dyslexie. Soms wordt gedacht dat de basisschool in gebreke is gebleken en dit al eerder had moeten vaststellen. In deze gevallen is dat echter niet eerder mogelijk. 

Behandeling kan en mag ( na overleg) onder schooltijd plaatsvinden. Over het algemeen maken we met de externe begeleider van het kind afspraken om de zaken af te stemmen, zodat de begeleiding op school en de begeleiding bij de behandelaar elkaar ondersteunen. 
Behandeling is geen genezing! Behandeling bestaat uit het kind leren beter met zijn of haar belemmering om te gaan. Op school is een dylsexieprotocol aanwezig. U kunt dit ter inzage krijgen. 

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u zich richten tot de groepsleerkracht of onze intern begeleider.